Radca ministra
Warszawa
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca ministra do spraw kierowania oraz zarządzania pracami dot. realizacji projektu Aplikuj
w Zespole ds. Krajowego Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Elastyczne godziny pracy;
Zagrożenie korupcją;

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie projektem „Aplikuj - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury” (Aplikuj) na potrzeby osiągnięcia celów i wskaźników projektu w przewidzianym czasie i budżecie, we współpracy z podwykonawcami. Dbanie o zakres i harmonogram projektu Aplikuj Tworzenie i kontrola planów etapów i harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • Koordynacja prac zespołu projektowego Aplikuj, w tym przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych, w celu zapewniania jakości produktów projektu w ramach uzgodnionych parametrów;
 • Prowadzenie dokumentacji projektu Aplikuj, w tym sprawozdawczości z projektu, m.in. z osiągania wskaźników i realizacji produktów. Raportowanie postępów projektu przy użyciu odpowiednich narzędzi. Informowanie Komitetu Sterującego, Dyrekcji DODiRK i interesariuszy nt. stanu zaawansowania i postępów projektu, szans, zagrożeń, problemów;
 • Współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi MC, resortami, instytucjami oraz interesariuszami w sprawach wchodzących w zakres zadań realizowanych przez Zespół;
 • Udział, występowanie i reprezentowanie Ministerstwa podczas konferencji, spotkań grup, zespołów i komitetów krajowych i międzynarodowych, zajmujących się sprawami mieszczącymi się w zakresie zadań Zespołu;
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie Aplikuj, analiza źródła problemów, w celu zapewniania terminowej realizacji projektu i odpowiedniej jakości produktów projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami it
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
 • przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami np. PRINCE2;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami;
 • znajomość dokumentów programowych – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, system realizacji PO PC (SZOP, Wytyczne, Wytyczne horyzontalne);
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność zarządzania ryzykiem;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • wiedza z zakresu przechowywania lub udostępniania obiektów kultury i nauki.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Zatrudnienie może zostać zawarte na okres związany z realizacją projektu.

Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• ruchomy czas pracy;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP ) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Radca ministra

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna