Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Dodano: 01.12.2021
Umowa o pracę
Pełny etat

Firma P.W. ”KARABELA-CK” Sp. zo.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY

Miejsce pracy: SUCHEDNIÓW I OKOLICE

Pracownik ochrony
Suchedniów

 

Obowiązki
·         zapewnienie bezpieczeństwa
·         przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa
·         palenie w piecu
·         obsługa gości placówki (prowadzenie książki wejść i wyjść)
·         dbanie o wysoką jakość usług zgodnie z procedurami ochrony i pozytywny wizerunek firmy

Wymagania
·         niekaralność warunek konieczny
·         orzeczenie o niepełnosprawności warunek konieczny
·         mile widziane uprawnienia palacza
·         gotowości do pracy zmianowej
·         umiejętności pracy w grupie
·         zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
·         sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań
·         mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Oferujemy
·         dobór obiektu do możliwości oraz predyspozycji pracownika
·         bezpłatne i kompletne umundurowanie
·         szkolenie i wdrożenie w czynności na obiekcie
·         terminową realizację świadczeń wynikających z umowy,
·         możliwość dodatkowych środków na leki i rehabilitację 
·         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34 jest firmą specjalizująca się w świadczeniu usług ochrony mienia oraz usług porządkowych. Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 690 308 600, 41 34 120 28, 513 921 412 lub  przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Aplikuj
 
Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty!
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie:
* Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

……………………………………………… ………………………………………………..
(podpis kandydata) (podpis Administratora)


Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje przetwarzanie danych, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Pracownik ochrony
Suchedniów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela-Ck Sp. z o.o.