Podreferendarz
Kraków
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz do spraw administracyjno-biurowych
Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Kierowanie pojazdem służbowym, praca na wysokości do 3 metrów. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pomaganie w prowadzeniu postępowań administracyjnych wynikających z przeprowadzonych kontroli drogowych;
 • Sporządzanie raportów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych zadań służbowych pracowników Sekcji;
 • Pomaganie w przygotowaniu dokumentacji pokontrolnych;
 • Przygotowywanie do archiwizacji wszelkiego rodzaju dokumentów wytworzonych w Sekcji;
 • W razie potrzeby pełnienie funkcji pomocniczej;
 • Obsługiwanie interesantów w zakresie spraw administracyjnych prowadzonych przez Sekcję, w tym udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej;
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń, sprzętu i środków transportowych oraz materiałów niezbędnych do ich eksploatacji będących w dyspozycji Sekcji;
 • Sporządzanie projektów pism.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 • kompetencje: sumienność, współpraca w zespole, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint);
 • Prawo jazdy kat. B minimu 2 lata.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B min. 2 lata
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.44.2019.1369

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres Aplikuj
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

• weryfikacja wiedzy,

• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapewnia swoim pracownikom:

• stabilną i ciekawą pracę;

• regularnie wypłacane wynagrodzenie;

• dodatek stażowy;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne;

• nagrody – w zależności od wyników pracy;

• możliwość rozwoju zawodowego;

• wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

• pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku

• korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;

• kartę Multisport.

Podreferendarz

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna