Podreferendarz
Wrocław
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz do spraw instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących
Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowo-Zachodnia

Warunki pracy

Praca wymagająca sprawności fizycznej, praca w terenie, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Kierowanie pojazdem służbowym w zakresie kategorii „B” Praca na wysokości do 3 metrów. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Parametryzowanie urządzeń oraz monitorowanie jakości materiału zdjęciowego;
 • Monitorowanie na bieżąco działania oraz stanu technicznego urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych na obszarze delegatury oraz zapewnienie obsługi eksploatacyjnej i realizowanie drobnych napraw tych urządzeń;
 • Koordynowanie działań związanych z serwisowaniem, legalizacją i naprawą urządzeń rejestrujących oraz prowadzenie rejestru sprawności tych urządzeń;
 • Realizowanie spraw związanych z lokalizacją instalacją i demontażem urządzeń rejestrujących, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji i branie udziału w odbiorach urządzeń;
 • Współpraca z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz przedstawicielami organów administracji;
 • Obsługa interesantów i udzielanie informacji w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnień kwestii formalnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office (Word, Exel)
 • orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na rezultaty, komunikatywność, współpraca w zespole, sumienność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie techniczne;
 • uprawnienia energetyczne G1E.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień energetycznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.40.2019.1369.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres Aplikuj W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

• weryfikacja wiedzy,

• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

GITD zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− kartę Multisport

Podreferendarz

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna