poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarz / Pielęgniarka Operacyjna
Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

Wymagania:
• wykształcenie w zawodzie pielęgniarki
• aktywne prawo wykonywania zawodu
• kurs kwalifikacyjny i / lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
• mile widziane doświadczenie w zabiegach ortopedycznych

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• pracę w pełnym wymiarze godzin
• blok operacyjny funkcjonuje w systemie pracy jednozmianowej 7.30 – 15.05

informacje i kontakt:
Naczelna Pielęgniarka Katarzyna Karwicka
tel. (22)  6709280 lub 603-664-138;
e-mail: Aplikuj

Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

 

www.spartanska.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnię nie jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
3. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;
4. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników
są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających
z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze
na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
w naborze na wolne stanowisko pracy;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Pielęgniarz / Pielęgniarka Operacyjna

Warszawa

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji