Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Sławno
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych do spraw do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

• praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych,
• naturalne i sztuczne oświetlenie,
• praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, a także w zakresie ochrony fizycznej.
 • • Okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów. • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony jednostki oraz nadzorowanie jego realizacji według obowiązujących przepisów.
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego w stosunku do policjantów i pracowników oraz kandydatów do służby i pracy w Policji.
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego w stosunku do policjantów i pracowników oraz kandydatów do służby i pracy w Policji.
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii tajnej w jednostce.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • - umiejętność pracy w zespole,
 • - umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych,
 • - komunikatywność,
 • - rzetelność, terminowość i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • - koncepcyjne myślenie,
 • -wiedza z zakresu przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Policji oraz ustawy o służbie cywilnej (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Gdańska 2
  76-100 Sławno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
- wysokość mnożnika 1.6035 kwoty bazowej 2031,96 brutto tj. 3.258,25 zł+ dodatek za wysługę lat

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
47-78-43-505 lub 47-78-43-581.
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Sławno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna