Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Warszawa
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca biurowa, budynek 4 kondygnacyjny bez windy, konieczność częstego przemieszczania się po poszczególnych kondygnacjach, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności kontrola okresowa, kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 • Nadzór nad funkjonowaniem kancelarii tajnej oraz obiegiem dokumentów w WKU.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”, wydane przez ABW albo SKW.
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW dla pełnomocników ochrony.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019, poz. 742) oraz aktów wykonawczych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”, wydanego przez ABW albo SKW.
 • Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW albo SKW dla pełnomocników ochrony.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga, ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze 3900 zł plus dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Pełnomocnik ds. OIN tel. 261-872-213,
Inspektor ochrony danych tel. 261 872 267 lub 261 872 424.

Oferty niekompletne będą odrzucone.

Informacje z przebiegu naboru będą dostępne na stronie internetowej WKU Warszawa - Praga:

www.wkuwarszawa-praga.wp.mil.pl/pl/bip/praca
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Warszawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna