Oskarżyciel skarbowy
Poznań
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Oskarżyciel skarbowy do spraw postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
w Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym Poznań - Winogrady

Warunki pracy

- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- drzwi odpowiedniej szerokości,
- konieczność przemieszczania się między budynkami,
-praca w terenie,
-reprezentowanie urzędu przed sądem,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz dochodzeń w sprawach określonych w ustawie o rachunkowości,
 • sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu a także popieranie ich przed sądem,
 • opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • prowadzenie postępowań mandatowych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks karny skarbowy,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów prawa podatkowegoo
 • Znajomość Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu postępowania karnego
 • Dokładność i systematyczność
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na tej podstawie decyzji
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Odporność na stres
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem: Oferta pracy SKK – US Poznań-Winogrady

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze od mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, list motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy
w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8270 142.


Oskarżyciel skarbowy

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna