Naczelnik wydziału
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Wydział Administracyjno-Techniczny

Warunki pracy

• praca w siedzibie urzędu, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
• praca wymaga dobrej komunikatywności
• siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze
• brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
• stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, organizacja i kierowanie pracą Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • Nadzór nad zaopatrywaniem Inspektoratu w środki trwałe, wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania Inspektoratu, w tym przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie spraw z zakresu administrowania budynkami i gruntami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw w zakresie organizacji i nadzoru nad środkami transportu
 • Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz kontrolowanie wykonania umów zawieranych w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i ubezpieczenia mienia Inspektoratu
 • Planowanie i nadzorowanie robót remontowo-budowlanych, określanie terminów i sporządzanie planów wykonywania remontów oraz przeglądów technicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, techniczne lub pokrewne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych
 • znajomość przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 • znajomość zagadnień dotyczących umów cywilno-prawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca uprawnienie do kierowania pojazdem kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie postępowania naboru ( test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna ). Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 376-17-35

Naczelnik wydziału

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna