Naczelnik wydziału
Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej
w Wydziale Księgowości i Sprawozdawczości Departamentu Budżetowego

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie całokształtem prac związanych z księgowością dysponenta części budżetowej, w szczególności dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych dysponenta części, opracowywania polityki rachunkowości dysponenta części, planu kont dla dysponenta części oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w zakresie wydatków finansowanych z rachunku dysponenta części budżetowej.
 • Kierowanie pracami związanymi z zapewnieniem środków na wydatki ujęte w planach finansowych dysponenta części budżetowej i Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, przekazywaniem środków budżetowych dysponentom niższego stopnia i innym jednostkom sektora finansów publicznych (uczelnie, podmioty lecznicze, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej). Kontrolowanie wydatków dokonanych przez podległych dysponentów pod względem zgodności z zapotrzebowaniem na środki budżetowe. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych - obsługa rachunków w systemie elektronicznym.
 • Nadzorowanie opracowywania w systemie obsługi budżetu państwa TREZOR harmonogramu oraz zmian harmonogramu realizacji planu finansowego dysponenta części budżetowej, harmonogramu i zmian w harmonogramie realizacji planu finansowego podległych dysponentów środków budżetu państwa, sporządzania miesięcznych i dekadowych zapotrzebowań na środki budżetowe.
 • Przygotowywanie do podpisu dyrektora departamentu (w imieniu Ministra Obrony Narodowej) dokumentów dotyczących zezwoleń i upoważnień dla dysponentów niższego stopnia w zakresie otwierania rachunków bankowych i rozporządzania zgromadzonymi środkami, otwierania rachunków pomocniczych sum na zlecenie i akredytywy budżetowej oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 • Nadzorowanie sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych za dysponenta części oraz łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych dotyczących podległych dysponentów, sprawozdań budżetowych z wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym. Nadzorowanie weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań budżetowych dysponentów niższego stopnia.
 • Kontrolowanie pod względem zgodności z zapotrzebowaniem na środki budżetowe realizacji wydatków z rachunku Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, przygotowywanie płatności oraz nadzorowanie ewidencji księgowej operacji gospodarczych.
 • Przygotowywanie pism i materiałów z obszaru działalności Wydziału, w tym z zakresu realizowanych przez NIK kontroli realizacji budżetu (dochodów i wydatków) dysponenta części budżetowej.
 • Nadzorowanie opracowywania polityki rachunkowości , instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w zakresie wydatków finansowanych z rachunku dysponenta części budżetowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, zarządzania innymi, planowania i organizowania, poszukiwania rozwiązań, komunikacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 5750 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 3,0) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 096.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Naczelnik wydziału

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna