Naczelnik wydziału
Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 8534,23 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 4,2),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- możliwość udziału w szkoleniach,
- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
- pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
- parking dla rowerów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- stres związany z koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych (np. awarie infrastruktury powodujące przerwanie ciągłości działania systemów informatycznych)
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą wydziału oraz nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań;
 • Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków przetwarzania danych w celu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury techniczno-systemowej informatycznych będących w gestii Departamentu;
 • Opracowywanie koncepcji i propozycji działań w celu zapewnienia właściwych kierunków rozwoju oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie ITS, niezbędnych do realizacji zadań Departamentu;
 • Wnioskowanie i uzgadnianie z Kierownictwem Departamentu wysokości środków finansowych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury techniczno-systemowej na potrzeby realizacji zadań Departamentu;
 • Współpraca z innymi komórkami Ministerstwa i resortu sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji potrzeb tych i innych podmiotów, wymagających zastosowania rozwiązań teleinformatycznych, wynikających w szczególności ze Strategii Informatyzacji i planów w zakresie IT;
 • Wiodący udział w opracowywaniu technicznej części dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniach na dostawy i usługi w zakresie utrzymania, modyfikacji i rozwoju infrastruktury techniczno-systemowej;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi informatyczne oraz nadzór nad prawidłowością realizacji i rozliczanie tych usług.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu i administrowaniu systemami informatycznymi,
 • przeszkolenie w zakresie metodyk zarządzania świadczeniem usług informatycznych (np. ITIL lub podobne),
 • przeszkolenie w zakresie metodyk zarządzania projektami informatycznymi (np. PRINCE2 lub podobne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • wiedza w zakresie informatyki i zarządzania (przynajmniej cztery obszary z poniższych):środowiska zwirtualizowane VMWare, systemy monitorowania usług (MS SCOM), bazy danych (IBM BD2 lub MS SQL Server), systemami bezpieczeństwa (FW, IPS), rozwiązania sieciowe LAN/WAN, systemy z /OS na komputerach IBM Mainframe lub systemem Windows Server 2008 lub wyższa wersja, systemy oparte na Active Directory firmy Microsoft;
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie z presją, planowanie i myślenie strategiczne, zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem specjalistów IT,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania świadczeniem usług informatycznych, potwierdzone certyfikatem ITIL (v.3),
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2 co najmniej na poziomie Practitioner lub innym równoważnym,
 • przeszkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenia,
 • Kopie dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie A2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-454 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: Aplikuj (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, badanie kompetencji menedżerskich, rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 707, 52 12 743
Naczelnik wydziału
Warszawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna