Naczelnik wydziału
Ostrołęka
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Warunki pracy

Praca w terenie i siedzibie urzędu. Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu. Kierowanie działalnością Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce i podległymi pracownikami. Możliwość występowania sytuacji stresujących w związku z obsługą klientów zewnętrznych, kierowanie podległymi pracownikami. Wyjazdy służbowe. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca na parterze - budynek bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o miarach oraz o towarach paczkowanych.
 • Organizowanie, planowanie i koordynowanie działalności Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.
 • Dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległych pracowników, dobór pracowników do określonych zadań.
 • Realizowanie w siedzibie urzędu i w terenie zadań związanych z legalizacją, ekspertyzami i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Sprawowanie nadzoru i udział w kontrolach użytkowników przyrządów pomiarowych w celu sprawdzenia i stwierdzenia, czy użytkownicy wykonują przepisu ustawy Prawo o miarach.
 • Udział w przeprowadzanych kontrolach doraźnych u przedsiębiorców paczkujących towary w celu sprawdzenia i stwierdzenia, czy przedsiębiorcy wykonują przepisy ustawy o towarach paczkowanych.
 • Nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zadań związanych z systemem zarządzania.
 • Zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków urzędu.
 • Udział w przygotowaniu projektów planów finansowych, rzeczowych i kontroli.
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności urzędu.
 • Nadzór nad porządkiem, dyscypliną pracy, sprawami bhp i ochrony ppoż.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o towarach paczkowanych, o tachografach, Kodeks pracy, o ochronie danych osobowych, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz rozporządzeń związanych z działalnością Urzędów Miar , m. in. rozporządzenia w sprawie opłat, w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar, w sprawie przepisów metrologicznych, w sprawie rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office, głównie arkusza Excell i edytora tekstu Word.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego Na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej.
 • wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne) lub w zakresie nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia, informatyka).
 • Doświadczenie w obszarze metrologii.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Samodzielność.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Prawo jazdy kat. "B".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
  ul. M. Kopernika 89
  15-396 Białystok
  (z dopiskiem na kopercie: oferta pracy na stanowisko Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce).
  Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ul. M. Kopernika 89
15-396 Białystok
Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
tel. 85 745 53 56 wew. 16.

Naczelnik wydziału

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna