Naczelnik wydziału
Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw ochrony danych osobowych
w Wydziale Ochrony Danych Osobowych Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie projektowania i wprowadzania rowiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Ministerstwie, a także opracowywania procedur, wzorów dokumentów, zaleceń i wytycznych. Nadzorowanie sporządzania opinii dotyczących ochrony danych osobowych oraz konsultowanie rozwiązań systemowych podejmowanych przez jednostki ogranizacyjne resortu ON.
 • Nadzorowanie merytorycznej poprawności materiałów zamieszczanych na wewnętrznym portalu resortu ON.
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w komórkach organizacyjnych MON, m.in. poprzez przeprowadzenie sprawdzeń i kontroli/audytów, w tym uczestniczenie w czynnościach kontrolnych. Nadzorowanie wydawania zaleceń do stosowania po przeprowadzanych kontrolach/audytach, a następnie nadzorowanie sprawdzania ich wprowadzenia w życie.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz konsultowanie na bieżąco pojawiających się problemów w procesie przetwarzania danych osobowych.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych, projektów klauzul informacyjnych, odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą oraz projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Nadzorowanie prowadzenia, aktualizowania i przeprowadzania cyklicznych przeglądów rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w MON oraz rejestru naruszeń ochrony danych w MON.
 • Nadzór merytoryczny nad udzielaniem odpowiedzi na korespondencję dotyczącą kwestii przetwarzania danych osobowych, kierowaną na adres Inspektora Ochrony Danych w MON.
 • Nadzór nad prawidłowym stosowaniem instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych w MON, w tym konsultowanie projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Ministerstwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze ochrony danych osobowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o kauzuli "poufne"
 • Znajomość: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks pracy w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, norm systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji: PN-ISO/IEC 27000, 27001, 27002, 27005, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, zarządzania innymi, planowania i organizowania, poszukiwania rozwiązań, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze ochrony danych osobowych, np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 5200 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 840 034, 261 840 042.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naczelnik wydziału

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna