Naczelnik wydziału
Bydgoszcz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Wydziału Informacji o środowisku

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.
Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Informacji o Środowisku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej.
 • Weryfikowanie merytoryczne dokumentów przygotowywanych przez podległych pracowników.
 • Udzielanie wskazówek, co do sposobu załatwienia spraw, nadzorowanie przestrzegania dyscypliny i terminowości.
 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz serwisu internetowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w tym weryfikacja materiałów sporządzanych przez inne komórki organizacyjne.
 • Realizacja polityki informacyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w tym udzielanie wyjaśnień, prezentacja stanowisk oraz bieżąca współpraca z mediami.
 • Reprezentowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na zewnętrz jako Rzecznik prasowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, leśnictwa, geografii, rolnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania nim.
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Znajomość ustaw Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy do oceny prawidłowości proponowanych rozwiązań.
 • Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, w tym udzielanie wywiadów i wypowiedzi dla mediów.
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne oraz swoboda wypowiedzi.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
  pok. 712 VII piętro (kancelaria)
  z dopiskiem: WIS – Naczelnik

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planowane techniki i metody naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:
1) nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
2) złożone zostały po terminie - przy przesyłaniu oferty do RDOŚ
w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
3) bez wymaganych dokumentów,
4) bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych oświadczeniach,
5) nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
2. Pisemny sprawdzian wiedzy (test):
1) w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,
2) 50% uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,
3) w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja
o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 506-56-66 wew. 6035 .
Naczelnik wydziału
Bydgoszcz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna