Naczelnik wydziału
Słupsk
Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

Warunki pracy

- praca biurowa, w godzinach 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku;
- użycie monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
- czynności o charakterze statycznym, w pozycji siedzącej, przy biurku;
- stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka);
- praca w terenie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- zagrożenie korupcją

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie planowania i realizacji inwestycji budowlanych w portach i przystaniach morskich, w pasie technicznym i na pozostałym terenie pozostającym w trwałym zarządzie Urzędu oraz inwestycji wynikających z ustawy "Program ochrony brzegów morskich", w tym na podstawie materiałów przekazanych przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża
 • Nadzorowanie planowania, realizacji i sprawozdawczości remontów w zakresie budowli hydrotecznicznych w portach i przystaniach morskich oraz innych budowli i budynków oprócz związanych z umocnieniem brzegu morskiego, znajdujących się w pasie technicznym
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie uregulowanym w ustawie Prawo budowlane dla realizowanych inwestycji prowadzonych przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny
 • Nadzór nad zlecaniem i odbiorem dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie budownictwa ogólnego i budowli hydrotechnicznych na potrzeby Urzędu
 • Nadzór nad zlecaniem robót i zawieraniem umów z wykonawcami na realizację zadań wynikających z przyjętych planów
 • Koordynowanie zadań związanych z odbiorami robót budowlanych, przekazywaniem obiektów oraz rozliczaniem końcowym
 • Kontrolowanie przygotowywanych materiałów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Kontrola prowadzenia spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi z zadań zrealizowanych przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego - praca przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń
 • Przeszkolenie z zakresu prawa budowlanego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość warunków technicznych dla morskich budowli hydrotechnicznych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Umiejętność koordynowania pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu prawa budowlanego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Słupsku - sekretariat
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 5601,30 zł brutto + dodatek stażowy.

Naczelnik wydziału

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna