Naczelnik wydziału
Warszawa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw Europejskich Mechanizmów Finansowych i programów europejskich
w Departamencie Finansowym

Warunki pracy

- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,.
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka,
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządza pracą podległego Wydziału, tj. koordynuje i rozdziela sprawy pomiędzy pracowników oraz sporządza niezbędne dokumenty i wewnętrzne procedury pracy wydziału – w celu uzyskania takich efektów pracy całego wydziału, które pozwolą na pozytywną ocenę MKiDN jako Instytucji Pośredniczącej i Operatora Programów w ramach MF EOG / NMF oraz jako organu nadzorującego instytucje podległe w części 24 budżetu państwa, w zakresie funduszy europejskich.
 • Nadzoruje i koordynuje realizację spraw związanych z obowiązkiem kontroli ex-post dotyczącej trwałości projektów zrealizowanych w ramach MF EOG / NMF jak również nadzoruje i koordynuje realizację spraw związanych z ewentualnymi kontrolami i audytami przeprowadzanymi przez upoważnione do tego instytucje zewnętrzne po zakończeniu realizacji w/w projektów – w celu poprawnej realizacji obowiązków nałożonych na Ministra jako Instytucję Pośredniczącej i Operatora Programów MF EOG / NMF.
 • Nadzoruje, koordynuje i planuje realizację spraw związanych z udzielaniem przez Ministra instytucjom podległym dotacji celowych na projekty dofinansowane w ramach programów europejskich – w celu właściwego wypełniania obowiązków nałożonych na Ministra jako organu nadzorującego instytucje w części 24 budżetu państwa, w zakresie funduszy europejskich.
 • Weryfikuje umowy, aneksy oraz inne dokumenty przygotowywane przez pracowników Wydziału dotyczące udzielonego beneficjentom dofinansowania w ramach MF EOG / NMF lub udzielonej dotacji celowej jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi KiDN – w celu umożliwienia im realizacji projektów.
 • Weryfikuje i akceptuje pod względem formalno-rachunkowym wnioski na wypłatę środków tytułem projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach MF EOG / NMF – w celu realizacji finansowej zawartych umów.
 • Nadzoruje i współuczestniczy w pracach związanych z przygotowywaniem doraźnych zestawień i informacji w zakresie zadań Wydziału, w tym informacji w ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego instytucje zewnętrzne – w celu przekazania danych na potrzeby innych komórek wewnętrznych i/lub podmiotów zewnętrznych.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego – w celu rzetelnej, kompleksowej i terminowej realizacji zadań nałożonych na Wydział.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe preferowane w zakresie: funduszy europejskich, ekonomii, prawa, zarządzania, administracji.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze rozliczania funduszy europejskich/środków unijnych
 • Znajomość: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, funduszy norweskich i EOG oraz programów i funduszy europejskich/środków unijnych.
 • Kompetencje: zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i działania w warunkach obciążenia stresem, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, zdolność analitycznego myślenia, skuteczna komunikacja, rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Wiedza z zakresu obsługi programów klasy EZD.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich i/lub ekonomii i/lub prawa i/lub zarządzania i/lub administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w zakresie funduszy europejskich i/lub ekonomii i/lub prawa i/lub zarządzania i/lub administracji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr...........
  Dodatkowe informacje można uzyskać: Aplikuj, tel. 42 10 284

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowany minimalny mnożnik na stanowisku: 3,2

Naczelnik wydziału

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna