Naczelnik wydziału
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw systemów oznakowania nawigacyjnego
w Wydziale Oznakowania Nawigacyjnego

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości/ drzwi nieodpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie i organizowanie pracy Wydziału, a także pełnienie nadzoru merytorycznego nad Bazą Oznakowania Nawigacyjnego
 • zapewnienie nadzoru nad prawidłową pracą i eksploatacją systemów oznakowania nawigacyjnego; planowanie i koordynowanie planów remontów i wymaganych zmian w infrastrukturze oznakowania nawigacyjnego
 • zarządzanie i administrowanie systemami oznakowania nawigacyjnego o zasięgu sieci krajowych, takich jak AIS-PL oraz DGPS-PL dla celów monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji, zgodnie z postanowieniami Konwencji (IMO / SOLAS oraz HELCOM) oraz zawartymi umowami międzynarodowymi (państwa nadbałtyckie)
 • monitorowanie światowych trendów w zakresie nowych technologii i kierunków zmian w służbach oznakowania nawigacyjnego innych administracji morskich; udział w pracach międzynarodowych organizacjach zajmujących się infrastrukturą i systemami oznakowania nawigacyjnego
 • inicjowanie rozwoju infrastruktury oznakowania nawigacyjnego; analizowanie funkcjonowania systemów oznakowania nawigacyjnego; przeprowadzanie okresowych kontroli oznakowania nawigacyjnego podlegającego służbie oznakowania nawigacyjnego, a także stanowiącego wyposażenie portów zarządzanych przez inne podmioty
 • koordynowanie współpracy z IALA (gdzie Urząd Morski w Gdyni jest reprezentantem krajowym jako członek A) oraz współpracy międzynarodowej ze służbami nawigacyjnymi innych państw w sprawach odnoszących się do zadań Wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w obszarze: elektronika, nawigacja, inżynieria ruchu morskiego lub hydrografia morska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze praca w administracji morskiej lub w instytucjach o zbliżonym profilu oraz
<br>rok doświadczenia w kierowaniu zespołem oraz rok doświadczenia w obszarze nawigacja lub systemy oznakowania
<br>
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność komunikacji oraz kierowania pracą zespołową
 • umiejętność prognozowania sytuacji, działania w sytuacjach zagrożeń i podwyższonego ryzyka (warunki morskie)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w obszarze zarządzania i administracji
 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego
 • znajomość zagadnień prawa morskiego oraz międzynarodowego w zakresie funkcjonowania organów administracji morskiej i systemów oznakowania nawigacyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - ……………………………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4913,21 - 5233,64 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 37 01 lub 58 355 31 72

Naczelnik wydziału

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna