Naczelnik wydziału
Warszawa
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Wydziału Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Warunki pracy

− Praca w warunkach narażenia na stres
− Wyjazdy służbowe
− Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej
− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych
− Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na antresoli budynku
− Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy)
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje, nadzoruje i koordynuje prace polegające na przygotowaniu założeń analitycznych, technicznych oraz opisu wymagań dla produktów i usług tworzonych w ramach systemów informacyjnych GUGiK w celu wdrożenia ich zgodnie z architekturą i metodami SIG oraz modelem zarządzania wymaganiami z wykorzystaniem środowiska do zarządzania wymaganiami.
 • Nadzoruje rozwój systemów GUGiK w zakresie: zarządzania zmianami i wdrożeniami zgodnie z modelem utrzymania SIG; integracji SIG z systemami zewnętrznymi; realizacji umów z Wykonawcami, zawartych dla systemów SIG, w tym w szczególności w zakresie utrzymania rezultatów projektów PO IG oraz PO PC.
 • Współpracuje z przewodniczącym Rady Architektury w zakresie organizacji i koordynacji prac Rady Architektury SIG, w tym: organizuje posiedzenia RA; aktualizuje bazę wymagań SIG; aktualizuje katalog usług biznesowych; aktualizuje opisy procesów biznesowych SIG; prowadzi wymiarowanie usług oraz tworzonych i rozbudowywanych aplikacji SIG.
 • Koordynuje współpracę z instytucjami i organami administracji publicznej w zakresie rozwoju systemów informacyjnych GUGiK.
 • Planuje i nadzoruje przygotowanie: wniosków o wszczęcie postępowań, wymagań technicznych oraz dokumentacji technicznej na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne, w zakresie zadań Wydziału.
 • Współpracuje z wykonawcami umów i nadzoruje wykonywane przez nich zadania w celu prawidłowej realizacji umów w zakresie budowy i udostępniania usług oraz rozwoju SIG.
 • Koordynuje realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (tzw. Projekty) oraz planuje, nadzoruje i koordynuje prace polegające na: zarządzaniu projektami, przygotowywaniu dokumentacji zarządczej, raportów, zestawień, rozliczeń finansowych, prowadzeniu Biura Projektów; tworzeniu, wprowadzaniu, utrzymaniu i rozwijaniu spójnego podejścia oraz metod i standardów w zakresie prowadzenia projektów; zarządzaniu porozumieniami o dofinansowanie projektów oraz dokumentów dołączanych do porozumień; tworzeniu i zarządzaniu bazą wiedzy; realizacji sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów; bieżącej współpracy z instytucjami nadzorującymi przygotowanie i realizację projektów; monitorowaniu wydatkowania, rozliczaniu i sprawozdawaniu w zakresie wydatkowania środków finansowych pozyskanych w ramach projektów; przygotowywaniu we współpracy z BDG zarządzeń dotyczących projektów oraz zespołów projektowych; prowadzeniu i aktualizacji rejestrów projektowych; organizacji i obsłudze posiedzeń Komitetu Sterującego.
 • Koordynuje i nadzoruje sprawy związane ze sprawozdaniami przygotowanymi w ramach IZ; sprawy związane z gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań IZ oraz koordynuje proces zarządzania środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów informatycznych z wykorzystaniem środków unijnych, w tym 1 rok doświadczenia w obszarze kierowania zespołem lub 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • Umiejętność zarządzania wymaganiami
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2
 • Zarządzanie systemami informatycznymi w oparciu o ITIL
 • Modelowanie w języku UML
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Systematyczność, dokładność
 • Asertywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 46546 – naczelnik IZ/BRSIG/1”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Naczelnik wydziału

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna