Ikona wybranych ofert
Aplikuj na wybrane oferty

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Naczelnik wydziału

ikona Toruń
ikona Dodano:16.03.2023
Aplikuj
Naczelnik wydziału
Toruń
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw Organizacji Badań i Administracji w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Centralne Laboratorium w Toruniu

Warunki pracy

Praca w siedzibie Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu, ul. Żwirki i


Wigury 73 oraz w terenie Oddziały Centralnego Laboratorium


-       budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – 2 piętra – brak windy, drzwi na klatkę schodową wyposażone są w samozamykacze.


-       praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizuje, kieruje i nadzoruję pracą Wydziału
 • koordynuje i kompleksowo zarządza realizacją procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury laboratoryjnej
 • administruje pracami w zakresie prowadzonych procesów inwestycyjnych oraz remontowych
 • sprawuje nadzór nad nieruchomościami GIORiN w tym: • Nadzór nad dokumentacją związaną z zarządzaniem nieruchomościami • Nadzór i obsługa przeglądów prewencyjnych dot. systemów technicznych w budynkach • Nadzór nad przeglądami obiektów, wynikających z prawa budowlanego oraz przeglądami urządzeń i sprzętu wynikającymi z dokumentacji technicznej • Nadzór nad obsługą techniczną, serwisem ochrony fizycznej oraz innymi firmami zewnętrznymi • Opracowywanie harmonogramów przeglądów instalacji technicznych • Optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą budynków w tym korespondencja ze służbami technicznymi, firmami zewnętrznymi i klientami • Prowadzenie negocjacji z podwykonawcami • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia, na materiały i usługi niezbędne do funkcjonowania laboratoriów, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
 • zarządzanie oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz ich archiwizowaniem
 • sprawuje nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w zakresie kalibracji, konserwacji oraz napraw
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (np. jednostki badawcze, dostawcy, firmy serwisowe itp.)
 • nadzorowanie prowadzone rozliczenia finansowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Wysokie umiejętności organizacyjne i negocjacyjne
 • Znajomość Prawa zamówień publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość prawa rzeczowego i budowlanego
 • Doskonała organizacja pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
 • Umiejętność analitycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów oraz szybkiego działania
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Samodzielność i wysoka motywacja do realizacji zadań
 • Doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji remontowo-budowlanych i zarządzania nieruchomościami lub gotowość intensywnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie
 • Gotowość do częstych podróży służbowych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania nieruchomościami lub budownictwa
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
 • Umiejętność zarządzania projektami.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Organizacji Badań i Administracji" w terminie do: 27.03.2023 r.
  pod adresem: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralne Laboratorium ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na    podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia. W ciągu trzech miesięcy od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.


Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11.

Naczelnik wydziału
ikonaToruń
Służba Cywilna