Naczelnik wydziału
Białystok
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
w Wydziale Administracji Oddziału GDDKiA w Białymstoku

Warunki pracy

Warunki pracy:
- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
- stres związany z wykonywanymi czynnościami,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- prowadzenie samochodu służbowego,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: realizacji inwestycji, kierowaniem pojazdem służbowym,
- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie oraz kierowanie pracą podległych pracowników Wydziału
 • koordynowanie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych-kubaturowych oraz z remontami i utrzymaniem tych nieruchomości, a w szczególności: opracowywanie programów inwestycyjnych nowych zadań, zlecanie wykonania dokumentacji projektowych, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i branie udziału w pracach komisji przetargowych, koordynowanie i rozliczanie robót budowlano-remontowe, nadzorowanie przeglądów obiektów kubaturowych,
 • nadzorowanie spraw związanych z wyposażeniem Oddziału i Rejonów w niezbędne maszyny i środki transportu oraz sprzęt laboratoryjny i biurowy, a w szczególności: opracowywanie zapotrzebowania techniczno-finansowe w/w środków, monitorowanie rynku dostawców pod kątem wdrażania nowych technologii i poprawy warunków pracy, opracowywanie SIWZ i realizowanie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych ,
 • planowanie i realizowanie wydatków administracyjnych i zakupów wyposażenia biurowego oraz comiesięczne monitorowanie kosztów,
 • nadzorowanie eksploatacji środków trwałych (samochodów, maszyn i urządzeń technicznych oraz wyposażenia), dokonywanie ich likwidacji oraz upłynniania,
 • koordynowanie całokształtu zagadnień z zakresu gospodarki paliwowo – energetycznej i środków łączności oraz naliczania i uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • koordynowanie całokształtu zagadnień z zakresu ubezpieczania składników majątkowych oddziału
 • nadzorowanie archiwum zakładowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania, koordynowania i kierowania realizacją zadań administracyjno-gospodarczych i zarządczo-inwestycyjnych,
 • posiadanie uprawnień dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • posiadanie wiedzy specjalistycznej w zakresie eksploatacji sprzętu budowlano-drogowego i pojazdów, budynków i budowli,
 • znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego i zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • kompetencje: Zorientowanie na osiąganie celów, Skuteczna komunikacja, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami, Organizacja pracy, Świadomość kosztów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracownikami,
 • wykształcenie: wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym lub budowlanym lub geodezyjnym lub prawniczym
 • przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami, ewidencji środków trwałych
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok
  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj Podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 85 66-45-829
Naczelnik wydziału
Białystok
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna