Naczelnik wydziału
Wrocław
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
w Wydziale Finansowo – Księgowym Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy , warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wyjazdy służbowe krajowe,
- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).
Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie, planowanie, organizowanie i nadzorowanie całości prac Wydziału w celu sprawnego funkcjonowania Oddziału w zakresie finansów. Prawidłowe wykonanie niniejszego zadania wymaga planowania działań w długookresowym horyzoncie czasowym,
 • nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych planów finansowych wydatków. Nadzorowanie rozliczenia zadań inwestycyjnych i limitów planu asortymentowego i paragrafowego,
 • sporządzanie planów dochodów budżetowych i wpływów z Krajowego Funduszu Drogowego oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • zapewnienie terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzania sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej w celu prawidłowego dokumentowania wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w Oddziale,
 • współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie rozliczania wykonywanych zadań,
 • nadzorowanie prowadzenia windykacji należności Oddziału,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie obsługi finansowej Oddziału (np. zakładowy plan kont, instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych itp.).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii i/lub finansów i/lub rachunkowości,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości,
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych, podatku dochodowym, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office.
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym,
 • wykształcenie: brak
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: F-1)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:

- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej, test kompetencyjny,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.


Naczelnik wydziału

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna