Naczelnik wydziału
Warszawa
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie zespołem/podległą komórką organizacyjną w zakresie realizacji zadań Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi (m.in. obsługi kadrowej pracowników, naborów na wolne stanowiska pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, opisywania i wartościowania stanowisk pracy, ocen okresowych i ZFŚS), w tym: opracowywanie planu pracy podległej komórki w tym określanie niezbędnych zasobów, wnioskowanie/ podejmowanie decyzji kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, awanse), przydzielanie zadań do realizacji oraz delegowanie odpowiedniego poziomu decyzyjności i uprawnień, sporządzanie opisów stanowisk pracy dla bezpośrednio podległych pracowników, zapewnianie przepływu informacji niezbędnych do realizacji celów/ zadań, wspieranie pracowników w realizacji celów/ zadań oraz budowanie pozytywnej atmosfery pracy, monitorowanie wykonania zadań oraz odbiór i weryfikowanie efektów pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników i przekazywanie im konstruktywnej informacji zwrotnej, identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w podległym zespole oraz planowanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego podległych pracowników, wdrażanie nowozatrudnionych pracowników, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, wykorzystywanie pozafinansowych metod motywowania i budowania zaangażowania pracowników
 • gospodarowanie funduszem wynagrodzeń, w tym: planowanie środków funduszu wynagrodzeń, sporządzanie i aktualizowanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń, sporządzanie informacji na temat zaangażowania środków funduszy w umowy o pracę, monitorowanie wykorzystania środków funduszu i tworzenie harmonogramów wydatków, przygotowywanie materiałów służących rozdysponowaniu środków funduszu nagród, prowadzenie etatyzacji
 • opracowywanie rozwiązań dla Ministerstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: projektowanie nowych rozwiązań z zakresu polityki personalnej, tworzenie projektów regulacji wewnętrznych i wzorów dokumentów z zakresu polityki personalnej, aktualizowanie istniejących procedur z zakresu polityki personalnej
 • gospodarowanie środkami finansowymi na poziomie komórki organizacyjnej/zadania w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i realizacji projektów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: zgłaszanie propozycji/ prognoz wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe, stały monitoring wydatków lub dochodów oraz dostępności środków budżetowych, nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi, wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych
 • realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej z obszaru polityki personalnej Ministerstwa, w tym: gromadzenie materiałów, przygotowywanie odpowiedzi
 • sprawozdawczość w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: prowadzenie ewidencji/rejestrów w ramach realizacji zadania, gromadzenie materiałów merytorycznych, realizacja obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wobec KPRM/MF i innych podmiotów, przygotowanie raportu
 • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie realizacji zadań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: opracowywanie planu zamówień publicznych na potrzeby komórki organizacyjnej, przeprowadzanie rozeznania rynku, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie projektu umowy, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opiniowanie dokumentacji, nadzorowanie wykonania umowy, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy
 • sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym: określanie zadań do realizacji, identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem na poziomie komórki organizacyjnej, monitorowanie elementów kontroli zarządczej, dokonywanie samooceny systemu kontroli zarządczej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów o emeryturach i rentach oraz o ubezpieczeniach społecznych
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ogólna znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie wynikającym z zadań
 • Znajomość podstaw rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w zakresie wykonywanych zadań
 • Wiedza na temat narzędzi ZZL (w tym wiedza na temat organizacji szkoleń, procesu rekrutacji i selekcji, employer branding)
 • Obsługa MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Myślenie analityczne
 • Zarządzanie ludźmi
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania lub zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii lub socjologii
 • Znajomość programu kadrowego QNT

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BDG-2/18

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583-88-49.

Naczelnik wydziału

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna