Naczelnik wydziału
Warszawa
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw umów i porozumień
Wydział Umów i Porozumień, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną
i klimatyzacją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracami Wydziału Umów i Porozumień, w tym przydzielanie zadań podległym pracownikom oraz nadzorowanie realizacji powierzonych prac;
 • Koordynowanie i nadzorowanie procesu sporządzania projektów zarządzeń, regulaminów, decyzji i innych dokumentów w ramach procesów zakupowych i postępowań przetargowych dotyczących działalności Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Koordynowanie i nadzorowanie procesu sporządzania projektów opinii prawnych oraz udzielania ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień z zakresu Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Uczestniczenie w procesach zakupowych i postępowaniach przetargowych dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia rejestru umów, zarządzeń, regulaminów, decyzji i innych regulacji wewnętrznych wraz z kontrolowaniem okresu ich obowiązywania;
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnym Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie dotyczącym zagadnień prawnych funkcjonowania Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • staż pracy: 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej przy stosowaniu przepisów prawa administracyjnego lub zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Myślenie analityczne, samodzielność, dążenie do osiągania rezultatów, orientacja na klienta, współpraca w zespole, kierowanie, delegowanie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Przeszkolenie z zakresu techniki prawodawczej
 • Ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego
 • Umiejętność argumentowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu techniki prawodawczej
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.136.2018.1134.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres Aplikuj
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.)
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm) jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Naczelnik wydziału

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna