Naczelnik wydziału
Szczecin
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw kierowania pracą Wydziału Kontroli
w Delegaturze w Szczecinie

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą podległego Wydziału, sporządzanie planów pracy oraz nadzorowanie realizacji zadań Wydziału;
 • prowadzenie postępowań pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji;
 • prowadzenie postępowań pokontrolnych z zakresu telekomunikacji;
 • prowadzenie postępowań pokontrolnych z zakresu poczty;
 • prowadzenie postępowań w przypadkach wykrycia używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych uprawnień;
 • prowadzenie postępowań pokontrolnych w zakresie kontroli wyrobów wykorzystujących energię w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe telekomunikacyjne lub pokrewne;
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze telekomunikacji lub radiokomunikacji lub poczty;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, o swobodzie działalności gospodarczej;
 • znajomość miernictwa i techniki telekomunikacyjnej oraz radiokomunikacyjnej;
 • wiedza z zakresu systemów telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B do wglądu podczas naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Naczelnik OSZ/WK/1”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- zadanie praktyczne, polegające na analizie pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej morskiej;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej Aplikuj


Naczelnik wydziału

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna