Naczelnik wydziału
Jelenia Góra
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy w Jeleniej Górze

Warunki pracy

Praca wykonywana w terenie i w siedzibie Urzędu wymagająca koncentracji, samodzielności, odpowiedzialności, często pod presją czasu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Możliwość występowania sytuacji stresujących w związku z obsługą klientów zewnętrznych. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolno-pomiarowych. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. W budynku Urzędu nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie oraz realizowanie zadań wynikajacych z ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • Organizowanie, planowanie i kierowanie działalnością Wydziału Zamiejscowego, nadzór nad realizacją prac, sporządzanie sprawozdań z działalności Wydziału Zamiejscowego,
 • Ustalanie programów rozwoju działalności i wyposażenia technicznego Wydziału,
 • Wydawanie pisemnych upoważnień pracownikom do przeprowadzania kontroli,
 • Zawieranie na podstawie upoważnienia Dyrektora umów cywilno-prawnych związanych z działanością Wydziału,
 • Podpisywanie na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa Dyrektora świadectw legalizacji, decyzji, świadectw wzorcowania i umów cywilno-prawnych,
 • Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz organami ścigania w zakresie działania Wydziału Zamiejscowego,
 • Nadzorowanie wykonywania czynności służbowych podległych pracowników,
 • Udział w przeprowadzaniu kontroli wynikających z przepisów określonych w ustawach: Prawo o miarach, o towarach paczkowanych oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, kodeksu postepowania administracyjnego, ogólnych przepisów metrologicznych,
 • Umiejętność kierowania zespołem ludzi,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów oraz działania w sytuacjach stresowych,
 • Umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • Odpowiedzialność , duża samodzielność i dyscyplina w działaniu,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Orientacja na osiaganie wyników i wysoka motywacja do pracy,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy i wysoka kultura osobista,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub 5 lat w obszarze metrologii,
 • wykształcenie: brak
 • Szkolenia i kursy specjalistyczne w zakresie metrologii,
 • Komunikatywność, elastyczność i kreatywność,
 • Systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • Umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań,
 • Znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001,
 • Prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:
http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/
tel. 071 3580220

Naczelnik wydziału

Jelenia Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna