Młodszy specjalista

Warszawa
Oferta opublikowana14.06.2024
Oferta wygasa12.09.2024
Tryb rekrutacjirekrutacja stacjonarna

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
w Wydziale ds. Szkód w Środowisku i Ochrony Przyrody w Departamencie Orzecznictwa Administracyjnego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi wybrane postępowania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony przyrody, szkód w środowisku, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, odpadów oraz postępowania w trybie nadzwyczajnym
 • bierze udział w opracowaniu wytycznych w zakresie spraw prowadzonych przez wydział w celu doskonalenia polskiego ustawodawstwa i sposobów jego stosowania
 • bierze udział w przygotowaniu wkładów do odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez wydział
 • prowadzi ewidencję spraw w celu właściwej archiwizacji spraw prowadzonych w Departamencie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin: nauk rolniczych i leśnych, dziedzin nauk prawnych, dyscypliny ochrony środowiska, urbanistyki i architektury lub studia podyplomowe w w/w zakresie
<br>
<br>
<br>
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 • Znajomość systemu LEX
 • Informacja dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku: W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego orzecznictwie administracyjnym
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość przepisów: Prawo ochrony środowiska, ustawy o gatunkach obcych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej.

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Al. Jerozolimskie 136
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem:
  młodszy specjalista DOA-10/2024

  Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen

  Link do aplikowania online: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=030e875635264b57960a8c4e4ec9aba9

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • zagrożeniem korupcją

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen.
 • Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Oferty wybrane dla Ciebie

Oferty wybrane dla Ciebie