Młodszy kontroler skarbowy
Legnica
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy do spraw kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego
w Dziesiątym Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Delegaturze Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wykonywana w porze dziennej,
- praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa,
- stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz
inne urządzenia biurowe,
- praca w terenie,
- budynek 4-kondygnacyjny bez windy,
- budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – tylko parter
- przy wejściu do budynku podjazd, na parterze platforma (podnośnik) umożliwiająca wjazd na wysoki parter
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych
- przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności w ramach kontroli celno – skarbowej i postępowania podatkowego
 • Przygotowywanie projektów dokumentów i projektów rozstrzygnięć w toku wykonywanych czynności
 • Kompletowanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z czynności kontroli celno – skarbowych i postępowań podatkowych
 • Uczestnictwo w prowadzonych czynnościach w zakresie weryfikacji obowiązków ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów oraz ewidencjonowane dokumentów źródłowych w systemach informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne przydatne w kontroli celno-skarbowej
 • komunikatywność
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
  Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR 34904

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.
Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej dostępne są pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Metody i techniki naboru oraz sposób dokonania ocen:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.185,53 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym. 1,700

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
(76) 86-20-021 wew. 222 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
(71) 36-52-697 e-mail: Aplikuj (sprawy organizacyjne i formalne).

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
- z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy kontroler skarbowy

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna