Młodszy informatyk
Grzechotki
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw wsparcia informatycznego, infrastruktury sieciowej i serwerowej
w Trzecim Referacie Wsparcia Informatycznego, Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- prowadzenie pojazdu służbowego,
- 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie ciągłości działania systemów informatycznych, zapewnianie wydajności systemów, instalowanie nowych wydań i poprawek, zarządzanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarzadzanie kopiami awaryjnymi systemów i baz danych, monitorowanie i utrzymywanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo-programowej, zapewnianie prawidłowego użytkowania systemów informatycznych, prowadzenie dokumentacji użytkowej systemów w celu zapewnienia realizacji zadań jednostek organizacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów
 • Realizowanie i zarządzanie procesem bezpośredniego wsparcia usług informatycznych, w tym prowadzenie pierwszej linii wsparcia systemów informatycznych wspierających prace oddziałów granicznych w celu zapewnienia realizacji zadań przez użytkowników
 • Utrzymywanie systemów informatycznych wspierających prace oddziałów granicznych, w tym: administrowanie systemami bezpieczeństwa obiektów na przejściach granicznych, opiniowanie projektów inwestycji oraz nadzorowanie ich realizacji, utrzymywanie i administrowanie Systemami Odpraw Celnych, wdrażanie i integrowanie systemów informatycznych wspierających pracę oddziałów granicznych z innymi systemami, planowanie rozbudowy i modyfikacji infrastruktury w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w oddziałach granicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość systemów operacyjnych Windows Server
 • znajomość bazy danych MS SQL, PostgreSQL
 • umiejętność konfiguracji serwerów, macierzy
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznych
 • umiejętność diagnozowania i usuwania awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • komunikatywność
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Pisemny test wiedzy merytorycznej,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

CV i list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok 3.500 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 40, e-mail: Aplikuj

Młodszy informatyk

Grzechotki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna