Młodszy informatyk
Brzesko
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw informatyki
Czwarty Dział Wsparcia Informatycznego, Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Bezpieczeństwa Informatycznego, Planowania i Logistyki Informatycznej (IIW-4) w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- wymagana obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi w urzędach, w tym utrzymywanie ciągłości działania systemów informatycznych, zapewnianie odpowiedniej wydajności systemów, instalowanie nowych wydań i poprawek, zarządzanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarządzanie kopiami awaryjnymi systemów i bazy danych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami, monitorowanie i utrzymywanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo-programowej,
 • Zarządzanie i realizowanie procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych,
 • Utrzymywanie infrastruktury sieciowej zgodnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa,
 • Administrowanie serwerowniami i sprzętem serwerowym,
 • Efektywne zarządzanie oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami,
 • Optymalizowanie jakości świadczonych usług informatycznych, przez monitorowanie procesów, zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem, inicjowanie i prowadzenie działań mających w celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego.
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpracowanie z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie, projektowanie, wdrażanie oraz utrzymywaniezabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji,
 • Udział w procesie realizacji procesu zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • (Łatwość komunikacji) Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • umiejętność administrowania siecią komputerową
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji
 • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • •Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 poz.430, z późn. zm) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania
 • znajomość bazy danych PostgreSQL
 • znajomość relacyjnej bazy danych MS SQL 2012
 • znajomość strukturalnego języka zapytań – SQL
 • znajomość systemu operacyjnego LINUX
 • znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, pok. 005, z dopiskiem na kopercie " Urząd Skarbowy w Brzesku, nr ogłoszenia 61008" -koperta powinna być zamknięta lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym) lub podpisane potwierdzonym Profilem Zaufanym i przesłane na adres skrytki: /9ew9t75coj/nabory ( w tytule pisma należy zamieścić nr ogłoszenia)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Dziennik podawczy przyjmuje wyłącznie oferty składane w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy urzędu oraz numeru ogłoszenia. Numer ogłoszenia należy również podać w ofercie.
2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie
4. Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu /staży/ praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
5. W zależności od ilości kandydatów możliwe do zastosowania są następujące metody selekcji: analiza merytoryczna ofert, test wiedzy i kompetencji, sprawdzian praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna.
6. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o dacie kolejnych etapów postępowania selekcyjnego poprzez kontakt określony w ofercie.
7. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3500 zł.
8. Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
9. Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
10. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Kadr – tel. 12 25 57 301.
Młodszy informatyk
Brzesko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna