Młodszy informatyk
Ciechanów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Komenda

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer-powyżej 4 godzin dziennie, drukarka, niszczarka);
- praca w stresie;
- wyjazdy służbowe;
- pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze -brak windy;
- brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego,
 • organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WKU dla użytkowników systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych w WKU,
 • współpraca przy planowaniu rozbudowy systemów teleinformatycznych
 • aktualizacja witryny internetowej oraz portali społecznościowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera w tym systemów operacyjnych,
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • znajomość budowy i konfiguracji sieci komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie: średnie informatyczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • praca w administracji wojskowej na stanowisku informatyka,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Orylska 6
  06-400 CIECHANÓW

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą zawierać czytelny podpis kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W CV musi figurować aktualny numer telefonu bądź adres e-mail.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Po tym terminie pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 261 341 509.

Młodszy informatyk

Ciechanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna