Młodszy informatyk
Ząbkowice Śląskie
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw do spraw wsparcia informatycznego oraz infrastruktury sieciowej i serwerowej
w Piątym Dziale Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej

Warunki pracy

• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz
inne urządzenia biurowe,
• praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej,
• budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich
• pomieszczenie biurowe w budynku II kondygnacyjnym bez windy
• podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku i pomieszczeń na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Zarządzanie i realizowanie procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek
 • • Optymalizacja jakości świadczonych usług informatycznych w celu podniesienia efektywności wsparcia informatycznego
 • • Administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi w celu zapewnienia i utrzymania ich wydajności
 • • Uczestniczenie w testach i odbiorach systemów informatycznych w celu weryfikacji jakości dostarczanych produktów
 • • Udzielanie wsparcia technicznego zadań związanych z informatyką śledczą w celu zabezpieczenia dowodów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • • znajomość podstaw sieci komputerowych
 • • znajomość systemów operacyjnych z grupy Windows i/lub Linux
 • • umiejętność konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • • znajomość pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe (o profilu informatycznym lub pokrewnym)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.:
ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer ogłoszenia oraz nazwę stanowiska na które jest prowadzony nabór.
W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu www.dolnoslaskie.kas.gov.pl.
Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę
w służbie cywilnej dostępne są pod adresem:
http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Metody i techniki naboru oraz sposób dokonania ocen:
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.162,95 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,65.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
71 79 85 260, 74 66 43 407, 71 370 54 02 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
71 365 27 09 e-mail: Aplikuj (sprawy organizacyjne i formalne).

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
 z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy informatyk

Ząbkowice Śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna