Młodszy informatyk
Elbląg
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw informatyzacji i łączności
Komenda

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa;
• użytkowanie sprzętu komputerowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka);
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• praca w terenie związana z promocją różnych form pełnienia służby wojskowej.
Stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem oraz pozostały sprzęt biurowy: drukarka, ksero, niszczarka. Wnętrze budynku: schody, brak windy, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, wąskie korytarze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemem informatycznym, mającym krytyczne znaczenie w zakresie funkcjonowania WKU (np. SI ARCUS, SI SPIRALA-ZINT, E-PUAP inne);
 • prowadzenie ewidencji gospodarki materiałami eksploatacyjnymi do sprzętu łączności i informatyki;
 • rozwiązywanie problemów użytkowników dotyczących działania sprzętu komputerowego, funkcjonowania sieci w tym monitorowanie i zarządzanie zgłoszeniami;
 • współudział w opracowywaniu dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych;
 • administrowanie i bieżące aktualizowanie stron internetowych urzędu (www, facebook, twitter);
 • obsługa systemu HELPdesk w ramach I linii Wsparcia w zakresie obsługi zgłoszeń;
 • modernizacja bazy sprzętowej oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką.
 • bardzo dobra znajomość klienckich systemów operacyjnych Microsoft Windows 10;
 • umiejętność administrowania systemami Microsoft Windows Server ;
 • umiejętność zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci LAN (CISCO IOS, Juniper Junos OS);
 • dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, konfiguracji i projektowania lokalnych sieci teleinformatycznych;
 • znajomość systemów bazodanowych i języka SQL;
 • umiejętność obsługi programów graficznych;
 • znajomość języka angielskiego – umiejętność komunikacji w mowie i piśmie oraz czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, umiejętność, pracy w zespole;
 • kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność;
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w w obszarze związanym z informatyką w administracji publicznej lub w resorcie RON.
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość systemów Linux\UNIX;
 • znajomość systemów mobilnych (Android, Windows Phone).
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Tajne;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie, certyfikat umiejętności administrowania systemami Microsoft Windows Server;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Tajne;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie, dostarczenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
Prosimy kandydatów o podanie w swojej ofercie danych kontaktowych: adres, numer telefonu, e-mail. Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej dsc.kprm.gov.pl./wzory-oswiadczen-w naborach.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. Prosimy o przesyłanie/dostarczanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko młodszego informatyka "
Metody i techniki naboru:
I etap: weryfikacja dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnym;
II etap: praktyczne sprawdzenie umiejętności;
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Przewidywany termin zatrudnienia od 01.12.2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 312 475.
WKU w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Młodszy informatyk

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna