Młodszy informatyk
Gorzów Wielkopolski
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw łączności i informatyki
Komenda

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa wykonywana w pozycji siedządzej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym.
Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów.
Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.
Użytkowanie sprzętu: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.
Stanowisko bezpośrednio podporządkowane Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia właściwy stan techniczny i konfigurację sprzętu teleinformatycznego, systemów łączności, sieci teleinformatycznej oraz oprogramowania w celu informatycznego zabezpieczenia działalności WKU.
 • Wykonuje zadania administratora Lokalnego Systemu Teleinformatycznego MILNET-Z oraz administratora funkcjonującego w ramach ST MILNET-Z Systemu Informatycznego ARCUS i Systemu Informatycznego Spirala-ZINT w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzi szkolenia specjalistyczne i instruktaże stanowiskowe z zakresu systemów teleinformatycznych i oprogramowania w celu zapewnienia ich właściwej eksploatacji przez użytkowników na stanowiskach pracy WKU.
 • Uczestniczy w wykonywaniu sprawozdań i analiz dotyczących stanu informatyzacji i łączności w celu zapewnienia danych do celów statystycznych, planistycznych i decyzyjnych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej gospodarki sprzętem i oprogramowania oraz bezpieczeństwa eksploatacji w celu zapewnienia racjonalności gospodarowania i skutecznego zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.
 • Uczestniczy w opracowaniu zapotrzebowań na technikę teleinformatyczną i komputerową oraz sprzęt łączności w celu zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy i rotacji sprzętu zgodnie z normatywem należności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i eksploatacji sieci teleinformatycznej lub powyżej 1,5 roku doświdczenia związanego z informatyką.
 • Umiejętność konfiguracji komputerów i sieci teleinformatycznej oraz serwera baz danych.
 • Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows, oprogramowania pakietu Office oraz tworzenia baz danych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub złożenie oświadczenia o poddaniu się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość problematyki administrowania sieciami teleinformatycznymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z konfiguracji serwera baz danych. Administrator sieci (systemu) teleinformatycznej.
 • Znajomość problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość podstawowej angielskiej terminologii komputerowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o poddaniu się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia przeszkolenia z konfiguracji serwera baz danych. Administrator sieci (systemu) teleinformatycznej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Wyspiańskiego 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej, nr ogłoszenia 62277"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 676 702.
Przewidywany termin zatrudnienia: 6 kwiecień 2020 r.
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia przez kandydata/kandydatkę oświadczeń o innej treści niż wskazane
w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Wszystkie wymagane oświadczenia muszą zawierać datę oraz własnoręczny i czytelny podpis.
Etapy naboru:
1 etap - selekcja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych (preselekcja);
2 etap - sprawdzian wymaganej wiedzy;
3 etap - rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie testu telefonicznie. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów.
Dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Młodszy informatyk
Gorzów Wielkopolski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna