Młodszy informatyk
Człuchów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw zapewnienia poprawności funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych
Komenda

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h, urządzenia pomiarowe, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie potrzeb technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na rozbudowę i modernizację systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia sprawnej realizacji zadań w komendzie
 • Prowadzenie kontroli stanu stanu technicznego systemów teleinformatycznych w celu zabezpieczenia informatycznego komendy
 • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla uzytkowników systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w komendzie
 • Prowadzenie systematycznych kontroli eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz prowadzenie okresowych kontroli legalności uzytkowanych programów komputerowych w celu prawidłowego zabezpieczenia teleinformatycznego w komendzie
 • Współudział w opracowywaniu danych i przekazywaniu meldunków na potrezby uzytkowanych systemówinformatycznych w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań nałozonych na komendę

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne, inne związane z informatyką
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnych zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka, praca biurowa w administracji
 • wykształcenie: wyższe o kierunku: informatyka, poświadczenie bezpieczeństwa 
<br>o klauzuli TAJNE
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
PROSI SIĘ O SKŁADANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH W ZAKLEJONEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM
"NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INFORMATYKA"

KONTAKT: Aneta LOCH referent prawno - administracyjny
tel. 261415406

Młodszy informatyk

Człuchów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna