Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
w Pracowni Immunologii

Warunki pracy

Praca w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne (grupa 3 ) w tym materiał zakaźny oraz czynniki chemiczne. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów. Szerokość ciągów komunikacyjnych nie zawsze umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Działania w zakresie realizacji badań laboratoryjnych zgodnie z przyjętymi procedurami badawczymi.
 • Monitorowanie urządzeń pomiarowych i prowadzenie zapisów z badań, w celu udokumentowania przebiegu czynności badawczych zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania.
 • Obsługa systemów informatycznych związanych z wykonywaniem badań oraz obsługą wyposażenia pomiarowego i pomocniczego.
 • Przygotowanie odczynników i materiałów pomocniczych w celu zapewnienia możliwości prawidłowego wykonania badań laboratoryjnych.
 • Monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego odczynników, testów, biopreparatów oraz materiałów jednorazowego użytku, prowadzenie kartotek rozchodu i przychodu w celu udokumentowania ich zużycia.
 • Mycie, dezynfekcja, konserwacja sprzętu służącego do wykonywania badań laboratoryjnych.
 • Wykonywanie czynności mających na celu zapewnienia właściwego środowiska koniecznego do przygotowania próbek, ich przechowywania, archiwizacji oraz do wykonywania badań laboratoryjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne w zakresie właściwości pracowni (profil biologiczny)
 • Znajomość podstawowych laboratoryjnych technik badawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego prace laboratoryjne
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
  ul. Ściegiennego 205
  25-116 Kielce
  sekretariat pok.3

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie danych do kontaktu: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 362 14 39 wew.116

Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna