Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Opole
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw wykonywania badań chemicznych
w Pracowni Chemii

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne podróże służbowe
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt laboratoryjny
Lokalizacja biura - I piętro
Bari ery architektoniczne
- konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej
szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje badania chemiczne pasz i środków spożywczych według ustalonych metod różnymi technikami analitycznymi.
 • Obsługuje, nadzoruje i sprawdza wyposażenie pomiarowe w celu utrzymania poprawności jego działania.
 • Obsługuje program Celab wprowadzając wyników badań i generując sprawozdanie z badań .
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą badań i sterowania jakością badań.
 • Sporządza roztwory chemiczne potrzebne do wykonania badań.
 • Przygotowuje próbki do badań w celu ich ujednorodnienia.
 • Rejestruje próbki w Książkach badań, weryfikuje umowę z klientem.
 • Prowadzi gospodarkę odpadami po badaniach chemicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub biologiczno - chemiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45 - 836 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną z niszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209, 775417190.

Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna