Młodszy asystent w inspektoracie
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w inspektoracie
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Siedziba WIW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku; pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały: sprzęt biurowy, komputer.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca w zespole. Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza danych i opracowywanie sprawozdawczości miesięcznej i rocznej z zakresu badań w kierunku TSE
 • Opracowywanie założeń do odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowywaniem cotygodniowej sprawozdawczości
 • Tworzenie tabel i arkuszy kalkulacyjnych z formułami umożliwiającymi analizę i wizualizację danych z uwzględnieniem sprawozdawczości z chorób zakaźnych zwierząt
 • Rejestrowanie i gromadzenie wyników badań chorób zakaźnych zwierząt
 • Opracowywanie danych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt na podstawie zagranicznych materiałów naukowych m.in. ze stron internetowych Komisji Europejskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe związane z naukami przyrodniczymi
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • biegła znajomość pakietu MS Office (World, Excel, Power Point)
 • znajomość jednego z języków obcych - urzędowych UE, umożliwiająca korzystanie z piśmiennictwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10
  85-090 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu, e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailem o terminie jego przeprowadzenia. Nie odsyłamy aplikacji, po zakończeniu naboru, oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 523392104 lub 523392144

Młodszy asystent w inspektoracie

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna