Młodszy archiwista
Mława
Archiwum Państwowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista do spraw nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym oraz udostępniania
Oddział w Mławie

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca czasem wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem dokumentacji archiwalnej. Kontakt z kurzem mogący powodować alergie, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły. Praca bezpośrednio z klientem.
Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, magazyny usytuowane są na I piętrze, w budynku brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, poprzez przeprowadzanie kontroli w podmiotach zewnętrznych, wprowadzanie danych do systemu NIKA oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • Dokonuje selekcji dokumentacji niearchiwalnej, poprzez przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych, realizację wniosków na brakowanie oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • Realizauje kwerendy archiwalne oraz zlecenia na usługi wykonywane przez Archiwum, poprzez prowadzenie poszukiwań również w aktach sporządzonych w języku rosyjskim i języku niemieckim
 • Obsługuje użytkowników pracowni, poprzez udostępnianie materiałów archiwalnych
 • Opiniuje spisy zdawczo - odbiorcze, sprawdza prawidłowość stanu przygotowania materiałów archiwalnych oraz udziela konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie sposobu przygotowania dokumentacji
 • Przeprowadza skontrum zasobu, poprzez porównywanie zapisów w środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym dokumentacji w zasobie Archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, analizowania i wnioskowania
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowany profil wykształcenia historia
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • podstawa znajomości historii XIX-XX wieku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proponowane wynagrodzenie 2 800 brutto + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie postępowania kwalifikacyjnego nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska, o które kandydat się ubiega, nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 635 92 42 wew. 107
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Młodszy archiwista

Mława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna