Młodszy archiwista
Katowice
Archiwum Państwowe w Katowicach

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista do spraw opracowania zasobu archiwalnego
Oddział I - opracowania i ewidencji zasobu archiwalnego

Warunki pracy

- Praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu
- Kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami
- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner)
- Konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami
- Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac w zakresie ewidencjonowania zasobu i sporządzania środków ewidencyjnych w formie spisów i inwentarzy roboczych w celu zabezpieczenia zasobu i umożliwienia udostępnienia go użytkownikom zewnętrznym
 • Opracowanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi. Sporządzanie inwentarzy archiwalnych i przedkładanie ich Komisji Metodycznej do zatwierdzenia celem przygotowania zasobu do udostępnienia korzystającym, wykonywania kwerend oraz reprografii
 • Wpisywanie danych do systemu ZoSIA umożliwiającego szybkie odnajdywanie materiałów archiwalnych niezbędnych do realizacji zadań Archiwum oraz publikowanie zasobu w Internecie
 • Współudział w przeprowadzaniu skontrum zasobu Archiwum oraz przygotowaniu materiałów do reprografii służącej jego zabezpieczeniu i ochronie przez zniszczeniem lub utratą
 • Udzielanie informacji na temat zasobu w Biurze Obsługi Klienta oraz w Pracowni Naukowej w ramach pełnionych dyżurów
 • Pomoc w przygotowaniu wystaw i pokazów archiwalnych i współudział w przeprowadzaniu kwerend tematycznych mających na celu popularyzację zasobu, wiedzy o archiwistyce oraz działalności Archiwum i historii regionu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny - w przypadku braku wykształcenia kierunkowego
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym odczytywanie ze zrozumieniem akt
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy w archiwum (staże, praktyki, umowy zlecenia)
 • wykształcenie: wyższe o specjalności archiwalnej
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość funkcjonowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)
 • Dokładność, samodzielność, obowiązkowość, terminowość,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 600,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.
Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy archiwista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna