Młodszy archiwista
Rzeszów
Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista do spraw załatwiania kwerend
Oddział III - Udostępniania, Informacji i Promocji

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie Urzędu.
2. Praca nad aktami (możliwość kontaktu z grzybami i drobinkami papieru).
3. Praca przed monitorem komputerowym.
4. Częste kontakty z osobami spoza Urzędu.
5. Brak barier architektonicznych dla niepełnosprawnych (możliwość poruszanie się po budynku - windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz dostosowane toalety).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kwerend krajowych i zagranicznych (poszukiwań archiwalnych) zlecanych przez osoby fizyczne i instytucje
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych w celu ich wypożyczenia
 • Udzielanie informacji nt. zasobu Archiwum
 • Obsługa (w ramach zastępstwa) czytelni akt
 • Wykonywanie zlecanych kopii materiałów archiwalnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość prawa archiwalnego (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych)
 • Znajomość podstaw prawa administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • wykształcenie: wyższe historia - specjalność archiwalna

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Adres strony internetowej Urzędu:
http://aprzeszow.bip.gov.pl

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, przesłane lub złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrzone.

Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 7.30 – 15.30 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR - młodszy archiwista”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3.000 zł

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://aprzeszow.bip.gov.pl (zakładka "praca/oferty pracy")

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy archiwista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna