Młodszy archiwista
Kraśnik
Archiwum Państwowe w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

Warunki pracy

- reprezentacja urzędu
- wyjazdy służbowe
- praca z materiałami archiwalnymi
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym
- praca z komputerem
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi
- bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych
 • zabezpieczanie materiałów archiwalnych
 • udostępnianie materiałów archiwalnych
 • przejmowanie materiałów archiwalnych
 • przeprowadzanie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w organach i jednostkach organizacyjnych
 • sporządzanie protokołów i wystąpień pokontrolnych
 • sprawdzanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych i biurowych
 • prowadzenie i aktualizacja baz danych funkcjonujących w Oddziale
 • popularyzacja wiedzy o archiwum i jego zasobie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie zawodowe związane z archiwistyką
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku historycznym (archiwistyka), prawo, administracja
 • znajomość metodyki archiwalnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pracy w systemie EZD
 • komunikatywność
 • znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument podtwierdzający znajomosć języka rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B1

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Lublinie
  ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proces naboru będzie się składał z II etapów:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu.
Archiwum dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego testu wiedzy oraz rozmowy Dyrektora APL z kandydatami.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w Archiwum).
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu AP w Lublinie 81 528 61 40 48.

Młodszy archiwista

Kraśnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna