Młodszy archiwista
Warszawa
Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista do spraw udostępniania zasobu
w Oddziale IV Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu

Warunki pracy

- Praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych
- Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
- Praca częściowo w magazynie
- Kontakt z klientem - telefoniczny i indywidualny
- Wysiłek fizyczny (przenoszenie akt w trakcie wykonywania kwerend i obsługi Pracowni Naukowej)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udostępnianie w Pracowni materiałów archiwalnych z zasobu AAN, w celu umożliwienia klientowi dostępu do informacji
 • Prowadzenie ewidencji udostępnianych materiałów archiwalnych z zasobu AAN, w celu zabezpieczenia zasobu oraz przygotowania analiz statystycznych
 • Sprawuje stały nadzór nad osobami korzystającymi z zasobu w Pracowni Naukowej AAN
 • Prowadzenie ewidencji osób korzystających z zasobu AAN, w celu zabezpieczenia zasobu oraz przygotowania analiz statystycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość prawa archiwalnego
 • Podstawowa znajomość zasobu AAN
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak 
<br>
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość j. rosyjskiego na poziomie B1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu kancelaryjno - archiwalnego
 • Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego na poziomie min. B1
 • Dokument potwierdzający znajomość j. rosyjskiego na poziomie min. B1

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
AAN jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne , przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację;możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe. Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2600,00 zł

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "mł. archiwista ds udostępniania zasobu" wraz z podaniem nr ogłoszenia.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie oraz nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane..

Techniki i metody naboru :
I - weryfikacja nadesłanych ofert
II - test wiedzy
III - rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 589 31 06 lub 22/589 31 01
w godz. 8.00- 14.00

Młodszy archiwista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna