Młodszy archiwista
Bielsko-Biała
Archiwum Państwowe w Katowicach

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Oddział zamiejscowy w Bielsku-Białej - Sekcja I Opracowywania, udostępniania i zabezpieczania zasobu archiwalnego

Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
- kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner),
- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwistyki i obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi oraz sporządzanie inwentarzy archiwalnych i przedkładanie ich Komisji Metodycznej do zatwierdzenia
 • Prowadzenie prac w zakresie ewidencjonowania zasobu i sporządzania środków ewidencyjnych w formie spisów i inwentarzy roboczych
 • Udział w przeprowadzaniu naukowych kwerend tematycznych, wykonywaniu kwerend dla władz i urzędów, instytucji naukowych oraz osób prywatnych
 • Wykonywanie prac związanych w przygotowaniem materiałów archiwalnych do udostępniania oraz udział w przygotowaniu materiałów do reprografii służącej zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem lub utratą
 • Współudział w przeprowadzaniu skontrum zasobu Archiwum
 • Obsługa Biura Obsługi Interesanta, w tym udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
 • Wykonywanie prac związanych z małą konserwacją akt, w tym pakowanie w pudła i teczki
 • Pomoc w przygotowaniu wystaw i pokazów archiwalnych celem popularyzacji zasobu oraz wiedzy o archiwistyce, działalności Archiwum i historii regionu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy archiwalnej (staże, praktyki, umowy zlecenia)
 • Kurs archiwalny (w przypadku wykształcenia kierunkowego dodatkowe szkolenia nie są wymagane)
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi
 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze państwowej służby archiwalnej
 • wykształcenie: wyższe o specjalności archiwalnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Samodzielność, obowiązkowość, terminowość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice
  z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - młodszy archiwista Oddział w Bielsku-Białej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 400,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.


Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy archiwista

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna