Młodszy archiwista
Toruń
Archiwum Państwowe w Toruniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista do spraw opracowania i udostępniania zasobu
Oddział II Materiałów Archiwalnych wytworzonych w XIX-XXI wieku

Warunki pracy

- wysiłek fizyczny (przenoszenie dużej ilości akt),
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kwerend z zasobu archiwalnego w celu realizacji wniosków poszukiwawczych osób prywatnych i instytucji krajowych i zagranicznych.
 • Opracowanie zasobu archiwalnego XIX-XXI w. oraz tworzenie wstępów do inwentarzy wraz z pomocami ewidencyjnymi w celu umożliwienia jego udostępniania użytkownikom.
 • Przygotowywanie i realizacja wystaw, pokazów, prezentacji multimedialnych.
 • Prowadzenie archiwalnych bazy danych w celu ich uzupełniania oraz w celach statystycznych.
 • Udzielanie informacji użytkownikom w pracowni naukowej oraz telefonicznie w celu zaznajomienia ich z zawartością zasobu placówki oraz wskazywania możliwości poszukiwań w innych archiwach i instytucjach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość języka niemieckiego (komunikatywnie).
 • Znajomość języka rosyjskiego (umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu).
 • Znajomość neografii gotyckiej, paleografii ruskiej, ustroju administracyjnego Polski, zagadnień kancelaryjnych, wiedza z zakresu prawa archiwalnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie archiwistyki, zarządzania dokumentacją lub studia podyplomowe 
<br>w tych zakresach
 • znajomość języka angielskiego (komunikatywnie),
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proponowane wynagrodzenie 2 500 zł (brutto) + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie postępowania kwalifikacyjnego nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska, o które kandydat się ubiega, nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 6224754
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy archiwista

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna