Metrolog
Warszawa
Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Metrolog
w Pracowni Analizy Gazów w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Warunki pracy

Praca w laboratorium z gazami pod wysokim ciśnieniem, podnoszenie i transportowanie butli gazowych w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego. Możliwe służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analizowanie i ocenianie wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych,
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych oraz wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia,
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami: międzynarodowymi i krajowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Pracowni,
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań) ,
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”),
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny analizy gazów
 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie analizy gazów, lub doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie analizy gazów
 • przygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora
 • znajomość drugiego języka obcego (niemieckiego lub francuskiego) na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • umiejętność przygotowania prezentacji, referatów, wystąpień
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025
 • przeszkolenie w zakresie napełniania zbiorników przenośnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „oferta pracy nr 27076”. Dokumenty można składać osobiście, przez ePUAP lub na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, jako administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GUM).
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 39 lub 581 93 84 w godz. 8.00-16.00.

Metrolog

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna