Metrolog
Warszawa
Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Metrolog
w Pracowni Taksometrów i Tachografów, Samodzielne Laboratorium Długości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi taksometrów, przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, tachografów oraz wykresówek i kart do tachografów cyfrowych.
Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania i ekspertyzy, kontrole, pomiary w warunkach użytkowania. W grę wchodzi również konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w prowadzeniu badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wykresówek i kart do tachografów oraz ekspertyz przyrządów pomiarowych z zakresu właściwości Laboratorium. Opracowywanie i analiza wyników ww. badań,
 • uczestniczenie w opiniowaniu pod względem technicznym dokumentacji technicznych załączanych do wniosków o: wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów analogowych lub cyfrowych, wydanie upoważnienia do legalizacji tachografów analogowych, utworzenie punktu legalizacyjnego z zakresu właściwości Laboratorium,
 • wykonywanie pomiarów, analiza i ocena ich wyników w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium,
 • udział w opracowywaniu, sprawdzaniu i aktualizacji dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania),
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp,
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami prac związanych z utrzymywaniem stanowisk pomiarowych,
 • wykonywanie prac administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • znajomość zagadnień z dziedziny przyrządów pomiarowych stosowanych do rozliczeń i zachowania bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
 • znajomość podstaw szacowania niepewności pomiaru,
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office,
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
 • umiejętności: wspólpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w laboratorium w dziedzinie pomiarów prędkości pojazdów, taksometrów i tachografów lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pomiarów prędkości pojazdów, taksometrów i tachografów lub w pracy w administracji miar
 • wykształcenie: wyższe Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • dobra kondycja fizyczna (praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego), dyspozycyjność (delegacje),
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień,
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokumet potwierdzajacy znajomość języka angielskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument potwierdzający znajomość języka francuskiego lub niemieckiego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy nr 27172– nie otwierać”.
  Dokumenty można składać również przez ePUAP lub na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, jako administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części "kopie innych dokumentów
i oświadczenia" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 96 w godz. 8.00-16.00.
Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”.

Metrolog

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna