Metrolog
Warszawa
Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Metrolog
w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości

Warunki pracy

Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi przyrządów do pomiarów kąta płaskiego, współczynnika załamania światła oraz kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania w warunkach użytkowania przyrządów. Występuje konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analizowanie i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych
 • Wykonywanie wzorcowań przyrządów pomiarowych oraz wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia
 • Stała współpraca z administracją terenową oraz Biurem Służby Miar w zakresie prowadzonych spraw oraz wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami krajowymi i międzynarodowymi
 • Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Pracowni
 • Wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych
 • Uczestnictwo w audytach wzajemnych („peer review”)
 • Przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego, itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
 • podstawowa wiedza z dziedziny pomiarów kąta płaskiego, refraktometrii lub polarymetrii
 • znajomość podstawowych pojęć z zakresu szacowania niepewności pomiaru
 • znajomość zagadnień matematycznych
 • znajomość podstaw ustawy "Prawo o miarach"
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • język angielski - umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie pomiarów kąta płaskiego, refraktometrii lub polarymetrii, lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pomiarów kąta płaskiego, refraktometrii lub polarymetrii, lub w pracy w administracji miar
 • przygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny pomiarów kąta płaskiego, refraktometrii lub polarymetrii
 • znajomość zagadnień z zakresu szacowania niepewności pomiaru
 • umiejętność programowania
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzajacego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiajacym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy nr 27168”. Dokumenty można składać również przez ePUAP lub na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, jako administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części "kopie innych dokumentów i oświadczenia" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 5819332 w godz. 8.00-16.00.

Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl

Metrolog

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna