Legalizator
Bytom
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Legalizator do spraw metrologicznych i obsługi klienta
Wydział Zamiejscowy w Bytomiu

Warunki pracy

-praca o charakterze technicznym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, wzorców masy ( w tym wzorców masy do 25 kg),
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wykonywanie obliczeń,
-praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie (w zmiennych warunkach atmosferycznych),
-budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych przy legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzaniu przyrządów pomiarowych
 • wykonywanie kontroli podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji metrologicznej i kontrolno-nadzorcej
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu Office)
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych
 • znajomośc ustawy Prawo o miarach i Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność alalitycznego myślenia
 • umiejętność dobrej organizacji pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Rynek 9
  40-957 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
-oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
-oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę
-kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
-nadesłanych ofert nie odsyłamy: oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
-dodatkowe informacje można uzyskac pod numerem telefonu 32 281-31-35 lub 32 2589-436-7 w.36

Legalizator

Bytom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna