Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Przemyśl
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
w Pracowni chorób ryb i chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- nietypowe godziny pracy (dyżury),
- praca przy materiale zakaźnym (kontakt z patogenami),
- praca przy sekcji (materiał w różnym stanie rozkładu),
- uciążliwość związana z zapachem materiału patologicznego,
- praca z odczynnikami chemicznymi.
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba Pracowni mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie próbek świń i dzików do badań w kierunku włośnicy metodą wytrawiania, wykonywanie badań mikrobiologicznych, parazytologicznych i mikologicznych próbek pochodzących od zwierząt w tym od ryb i pszczół,
 • wykonywanie badań sekcyjnych zwierząt wraz z pobraniem próbek do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych,
 • przyjmowanie próbek do badań, kodowanie i rejestrowanie w elektronicznych systemach informatycznych: CELAB oraz Jednolitym Środowisku Centrum Marcel oraz rejestrowanie próbek w rejestrach badawczych,
 • prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w tym dotyczących wykonywania sekcji, pobierania próbek w obszarze badań pracowni,
 • pozbywanie sie obiektów i próbek po badaniach, prowadzenie zapisów dotyczących przekazywania odpadów,
 • opracowywanie raportów z badań, raportów zbiorczych dotyczących wykonywanych badań,
 • planowanie i przygotowywanie zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki i testy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne - technik weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w laboratorium lub zakładzie ubojowym świń przy badaniu mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania
 • podstawowa znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dot. kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących",
 • znajomość obsługi komputera oraz biurowych aplikacji komputerowych: Word, Excel,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadcze n ukończenia kursów i szkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
  38-400 Krosno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy,
-tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,
- oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
- oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43-259-23 wew. 34

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna