Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Opole
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw wykonywania badań mikrobiologicznych próbek żywności i środowiskowych
w Pracowni Higieny Środków Spożywczych

Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Wysiłek fizyczny.
Kontakt z materiałem zakaźnym.
Kontakt z klientem w punkcie przyjęcia próbek i z audytorem zewnętrznym podczas auditu przeprowadzanego przez jednostkę akredytującą.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt laboratoryjny
Lokalizacja biura -parter
Bariery architektoniczne:
- konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej
szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie badań mikrobiologicznych żywności i próbek środowiskowych według ustalonych akredytowanych i nieakredytowanych metodyk badawczych, przy użyciu wyposażenia pomiarowego w celu uzyskania wiarygodnych wyników badań.
 • Obsługiwanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i warunków środowiskowych w celu uzyskania prawidłowych warunków do przeprowadzenia badań zgodnie z metodykami badawczymi.
 • Prowadzenie zapisów dotyczących badań i sterowania jakością badań.
 • Utrzymywanie stanowisk pracy i wyposażenia pomiarowego w stałej gotowości do wykonania pracy.
 • Wykonywanie badań kontrolnych wewnętrznych i w ramach międzylaboratoryjnych badań biegłości w celu udowodnienia swoich kompetencji.
 • Prowadzenie gospodarki odpadami po badaniach mikrobiologicznych.
 • Poddawanie się szkoleniom merytorycznym oraz z zakresu systemu zarządzania jakością.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne z zakresu przemysłu rolno-spożywczego, analityki medycznej lub pokrewne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45 - 836 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną z niszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje: 775417209, 775417189

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna